Skelbiamas konkursas ūkvedžio pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas ūkvedžio pareigoms eiti

Kviečiame prisijungti rūpestingą auksarankį ūkinės veiklos organizavimui.

„Stasys Museum“ ir „Pragiedruliai“ skelbia konkursą ūkvedžio pareigoms eiti (1.00 pareigybė, 40 val. per savaitę). Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį.

Pareigybės paskirtis – organizuoti muziejaus ūkinę veiklą, vadovauti pavaldaus personalo darbui, rūpintis muziejaus turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, rengti sutartis, vadovauti muziejaus šilumos, elektros ūkiui, planuoti ir organizuoti saugos darbe (ir ergonomikos), civilinės saugos ir priešgaisrinių priemonių įgyvendinimą, organizuoti muziejaus pastatų ir jo filialų kasmetines, sezonines bei neeilines apžiūras, šalinti nustatytus defektus, prižiūrėti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir stebėjimo sistemų veikimą, jų techninį stovį; rengti investicinius projektus, plėtros programas, organizuoti reikalingo inventoriaus pirkimą.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • turėti supratimą apie vidaus inžinerinius tinklus (šilumos ir elektros ūkį bei santechniką), turėti suvokimą ir gebėjimą atlikti smulkius einamuosius darbus.
 • turėti ūkio valdymo ar (ir) organizacinio ar (ir) vadovaujamo darbo patirties;
 • žinoti dokumentų valdymo, darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normas bei taisykles, išmanyti pastatų techninės priežiūros pagrindus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • gebėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programų paketu);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir/ar pavaldžių darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, pateikti išvadas, rengti ataskaitas, dokumentus, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, gebėti vairuoti automobilį;
 • būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais atliekamas funkcijas, menų centro nuostatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šios pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Muziejų įstatymą ir kitus su muziejaus veikla susijusius teisės aktus.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • vykdo kasdienį įrenginių stebėjimą;
 • vykdo statinių kasmėnesines bei periodines apžiūras;
 • vykdo sistemų techninę priežiūrą (ŠVOK, elektra, vanduo, kanalizacija, apsauga, šiukšlės); užtikrina pastatų inžinerinių sistemų techninės profilaktinės priežiūros darbų kokybę, rūpinasi gedimų šalinimu ir jų prevencija;
 • planuoja ir organizuoja pastato išorės ir sklypo tvarkymo darbus;
 • planuoja ir kontroliuoja pastatų patalpų valymo ir priežiūros procesus pagal darbų saugos, gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
 • pagal poreikį planuoja, organizuoja ir kontroliuoja patalpų defektų šalinimo ir einamojo remonto, darbus;
 • užtikrina tvarkingą naudojamų įrankių bei įrenginių eksploataciją, jų gerą techninę būklę;
 • esant poreikiui, organizuoja ir vykdo eksponatų transportavimą;
 • įgyvendina ekspozicijos ir laikinųjų parodų techninį įrengimą;
 • turtas ir inventorizacija – atlieka patalpų, įrenginių tinkamą priežiūrą, apsaugą; patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą, susidėvėjusių ar nereikalingų materialinių vertybių nurašymą, nurašyto turto likvidavimą;
 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldaus personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus;
 • paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus; organizuoja darbuotojų pavadavimo, darbuotojų paieškos darbus;
 • rengia darbų saugos, priešgaisrinės instrukcijas, moko ir instruktuoja įstaigos darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos darbe, civilinės saugos klausimais, pildo instruktavimo žurnalus;
 • planuoja, organizuoja darbų saugos ir civilinės saugos veiklą. Teikia tvirtinimui civilinės saugos planą, ataskaitas;
 • vykdo darbuotojų pirmosios pagalbos, higienos kursų pažymėjimų, sveikatos pažymėjimų apskaitą ir kontrolę;
 • rengia direktoriaus įsakymų ar kitų vidaus dokumentų projektus;
 • organizuoja ir kontroliuoja prekių ir paslaugų tiekėjų sutarčių vykdymą;
 • organizuoja ir kontroliuoja aprūpinimą darbo ir priešgaisrinėmis priemonėmis;
 • organizuoja ir kontroliuoja pirmosios pagalbos vaistinėlių sukomplektavimą ir laiku atnaujinimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą, dokumentų sutvarkymą;
 • teikia siūlymus direktoriui, sudarant strateginį, metinį veiklos planą, kitus dokumentus;
 • atlieka ir kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

KĄ SIŪLOME:

 • Atlyginimą 1589 Eur prieš mokesčius (koeficientas 0,89);
 • Realizuoti savo idėjas kuriant naujausią meno įstaigą Panevėžyje;
 • Draugišką atmosferą perspektyvioje, augančioje organizacijoje;
 • Bazinį atlyginimą ir priedus priklausančius nuo rezultatų;
 • Darbą naujausiame meno muziejuje Lietuvoje, besiformuojančioje ir daug ambicijų turinčioje dinamiškoje komandoje;
 • Darbo vietą miesto centre, asmeninę parkavimosi vietą;
 • Puikias sąlygas tobulėjimui bei asmeninių kompetencijų ugdymo biudžetą.

PRETENDENTAI PRIVALO PATEIKTI:

 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS – testas žodžiu (pokalbis).

Paraiškų teikimo laikas iki 2024 m. Vasario 13 d. adresu info@semc.lt

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu director@stasysmuseum.com arba +370 62073061

LINKIME JUMS SĖKMĖS!