Stasio Eidrigevičiaus menų centrui ieškomas vadovas

Stasio Eidrigevičiaus menų centrui ieškomas vadovas

Panevėžio miesto savivaldybė skelbia konkursą Stasio Eidrigevičiaus menų centro direktoriaus pareigoms eiti.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, užsiimanti modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kaupimu, saugojimu, tyrimu, eksponavimu ir sklaida, atliekanti vietos ir pasaulio meninių, kultūrinių, kūrybinių procesų analizę, iniciavimą, skatinimą ir plėtojimą, vykdanti visuomenės kultūrinę ir meninę edukaciją, buveinė – Respublikos g. 40,
LT-35173, Panevėžys. Įstaigos kodas – 304929400. Stasio Eidrigevičiaus menų centro (toliau – Centras) direktorius (toliau – Direktorius) yra Centro vadovas.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-260 pripažinimo netekusiu galios“, atsižvelgiant į įstaigos pareigybių sąraše nustatytą darbuotojų pareigybių skaičių ir vadovaujamo darbo patirtį (galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas – 10,2–16,44).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams.

2. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“, ir kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus, gebėti juos pritaikyti praktiškai.

4. Būti susipažinusiam su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo).

5. Išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą.

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas.

7. Gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

8. Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

9. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

11. Direktorius turi turėti šias kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į Direktoriaus pareigas metu:

11.1. strateginio valdymo (gebėjimas kurti, formuoti ir įgyvendinti muziejaus strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti muziejaus strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti muziejaus tikslų įgyvendinimą, plėtoti partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

11.2. žmogiškųjų išteklių valdymo (gebėjimas užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant muziejaus misijos ir tikslų įgyvendinimo, žmonių grupių procesų išmanymas, darbuotojų atrankos ir motyvacinės sistemos užtikrinimas, sąlygų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui laiku sudarymas; bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas tiek muziejaus viduje, tiek su visomis suinteresuotomis šalimis);

11.3. materialinių ir finansinių išteklių valdymo (gebėjimas veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius ir paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą, užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už jų panaudojimą būtų atsiskaitoma);

11.4. infrastruktūros valdymo (gebėjimas racionaliai ir veiksmingai valdyti ir tobulinti muziejaus infrastruktūrą);

11.5. veiklos procesų pagrindų išmanymo (veiklos procesų analitika ir valdymas, gebėjimas teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, efektyvaus ir produktyvaus valdymo išmanymas, muziejaus veiklos planavimas iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis siekimas, suinteresuotų asmenų įtraukimas į muziejaus veiklos gerinimo procesus);

11.6. rinkodaros išmanymo (paslaugų portfelio optimizavimas ir valdymas, rinkodaros strateginių, taktinių ir operatyvinių veiklų planavimo, rinkodaros procesų išmanymas, gebėjimas naudoti komunikacijos priemones);

11.7. lyderystės ir kūrybiškumo (aiškių tikslų sau ir pavaldiems asmenims iškėlimas ir jų įgyvendinimas, muziejaus valdymo nuolatinis tobulinimas, remiantis muziejaus misija, vizija ir tikslais, naujovių diegimo skatinimas, paslaugų kokybės gerinimas, kūrybinio mąstymo taikymo principai ir metodai).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu, lietuvių kalba.
  4. Užpildytą pretendento anketą.
  5. Centro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas Centro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistemą, paslaugų vystymą, priemones, skatinančias žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, taip pat nuostatos dėl vadovavimo ir vadovo vaidmens ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Pretendentas dokumentus teikia el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą(per VATIS Atrankos modulį).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 20 d. imtinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir praktinė užduotis.

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. solveiga.sereikiene@panevezys.lt arba tel. (8 45) 501 321.